PXSELLER ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde I
Taraflar

 İşbu Üyelik Sözleşmesi; Px Seller marka ve Portal sahibi Efe Tuncay ile “www.pxseller.com” Portal’ına üye olmak için işbu sözleşme ve Portal’da yer alan şart, kural ve yasaklara onay veren  “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilmiştir.

Madde II
Tanımlar

 

a) Pxseller : Px Seller marka ve Portal sahibi Efe Tuncay.

b) Portal : www.pxseller.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

 

c) Üye : Portal’a üye olan, Portal nezdinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek kişi.

d) Üyelik : Üye adayının Portal’da talep edilen bilgileri eksiksiz, tam, doğru olarak doldurması, bahsi geçen bilgilerin Pxseller tarafından onaylanması neticesinde kazanılan statü.

e) Sözleşme : Üye’nin sözleşmeyi okuduğuna, anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen Üyelik Sözleşmesi.

f) Arşiv : Üye’nin, Üyelik statüsünü kazanması neticesinde erişimine açılan efekt, görsel, yazı tipi ve benzeri içerikler barındıran dijital muhafaza alanı.

Madde III
Konu ve Kapsam

 İşbu Sözleşme’nin konusu tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içerisinde yer alan, Pxseller tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

 

Madde IV
Üyelik Şartları

 

1. Portal’a Üye olabilmek için ergin, ayırt etme gücüne sahip, kısıtlanmamış olmak gerekir.

 

2. Pxseller işbu asli şartların yanına Üye’nin alanında uzman, ekip çalışmasına yatkın, yaratıcı çözüm üretme becerisine sahip, alçakgönüllü, uyumlu, temel seviyede İngilizce konuşabilme ve yazabilme yeteneğine haiz, gelişime açık, çağın yeniliklerini ve gündemi takip eden, bunlarla sınırlı olmamak üzere yine Pxseller’ın belirleyeceği muhtelif özelliklere sahip olmasını bekler. Pxseller tarafından işbu Sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılma, üyeliğin askıya alınması veya üyelikten süresiz yasaklanmış olma hallerinde şartlar sağlanmamış sayılır.

 

3. Pxseller herhangi bir gerekçe göstermeksizin, bildirimde bulunmaksızın her zaman işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir, Üye’nin Üyelik sıfatına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Fesih, Üyelik sıfatına son verme veya geçici olarak durdurma hallerinde Üye, Pxseller’ın tazminat, cezai şart ve sair kanuni yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

 

Madde V
Üye’nin Hak & Yükümlülükleri

 

1. Üye, Portal’da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki mevzuata, ahlak ve hukuk kurallarına uygun hareket edeceğini, Sözleşme hükümleri ile Portal’daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder.

 

2. Üyelik işlemleri tamamlanmadan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Pxseller tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Gerekli görülmesi halinde Pxseller, Üye’nin Üyelik statüsünü gerekçe göstermeksizin, bildirimde bulunmaksızın her zaman sona erdirebilir.

 

3. Pxseller, Üye’nin Portal üzerindeki işlemleriyle ilgili olarak herhangi bir kişi, şirket veya kurumun somut vakıalara dayanan hak ihlali iddiası ile kendisine başvuruda bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde, Üye’nin kendisine bildirdiği gerekli bilgileri ilgili tarafa verebilir. Bu durumda verilen bilgiye ilişkin Pxseller’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

4. Üye, Portal dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Pxseller, Üye tarafından kendisine iletilen veya Portal üzerinde Üye tarafından işlenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

5. Üye, Üyelik nedeniyle kendisinden talep edilen bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, işbu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde Pxseller’a e-posta vasıtasıyla bildirmekle ve buna göre güncellemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde doğabilecek zararlardan Üye sorumludur.

 

6. Üye, Pxseller’ın yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri kısmen/tamamen üçüncü kişiye devredemez.

 

7. Üye’nin işbu Sözleşme sair mevzuat hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetler neticesinde; üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Pxseller doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

 

8. Üye, eylem veya işlemleri ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder Üye’nin, Portal nezdinde yaptığı her işlem ve eyleminin hukuki, idari ve cezai sorumluluğu kendisine aittir.

9. Üye, Üyelik talebinin Pxseller tarafından kabulüne müteakip, Pxseller tarafından oluşturulan e-posta adresinin mobil kurulumunu yapmayı, Pxseller’ın belirlediği matbu formu kullanarak kişisel bilgilerinin yer aldığı bir kartvizit bastırmayı, Üyelik talebinin kabulüne kadar yaptığı işler arasında oluşturduğu bir seçkiyi Pxseller’a iletmeyi ve Pxseller’ı mail vasıtasıyla bilgilendirmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

10. Üye, Üyelik statüsünü kazandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Üyelik statüsünün kazanıldığı tarihe kadar yapmış olduğu çalışmaları Pxseller’a iletmekle yükümlüdür. İşbu çalışmalar hiçbir kısıtlama ve sebep bildirme yükümlülüğü olmaksızın Pxseller’ın takdirine bağlı olarak Pxseller’a ait sosyal medya hesaplarında, Portal’da ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Pxseller’ın uygun bulacağı mecralarda paylaşılabilir, referans gösterilebilir. Bahsi geçen yükümlülük Üye’nin sanatçı olduğu hallerde uygulanır.

 

11. Üye, Pxseller tarafından kendisine sağlanan Pxseller uzantılı e-posta adresini ve WhatsApp Messenger uygulaması üzerinden katılmış olduğu grubu 5 (beş) günlük aralıklarla kontrol etmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülüğün ihlali halinde Pxseller, Üye’nin Üyelik sıfatına son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

12. Üye, Pxseller’ın kendisine yönlendirdiği işlere ait içerikleri, Pxseller’a ait sosyal medya hesaplarında, Portal’da ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Pxseller’ın uygun bulacağı herhangi bir mecrada paylaşılmak üzere Pxseller’a, işin bitiş tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde göndermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

13. Üye, işbu Sözleşme madde V/10 ve madde V/12 ile sınırlı kalmamak üzere Sözleşme’nin elektronik ortamda onay verildiği tarih sonrasında yapılacak çalışmaları 3 (üç) ayda bir topluca Pxseller’a göndermekle yükümlüdür. Yine bahsi geçen çalışmalar, Pxseller’a ait sosyal medya hesaplarında, Portal’da ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Pxseller’ın uygun bulacağı mecralarda paylaşılabilir.

 

14. Üye; Sözleşme madde V/10 uyarınca Sözleşme tarihinden önce yaptığı, Sözleşme madde V/12 uyarınca Pxseller’ın yönlendirmesiyle yaptığı ve madde V/13 uyarınca Sözleşme tarihinden sonra yapılan tasarım, çalışma, iş ve benzeri eserlerde telif uyuşmazlığına konu olabilecek herhangi bir unsur olmadığını, telif haklarının münhasıran kendisinde olduğunu ve bahsi geçen eserlerin lisanslı program ve içerikler kullanılarak hukuka uygun, özgün biçimde oluşturulduğunu, Pxseller’ın işbu çalışmaları kontrol etme yükümlülüğü olmadığını, gelecekte doğabilecek telif hakkı uyuşmazlıklarına ilişkin hiçbir nam ve koşul altında Pxseller’dan tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

15. Pxseller, Pxseller’a kasti veya ihmali olarak zarar verebilecek iş ve işlemler hariç olmak üzere Üye’nin başkaca herhangi bir kurum, kuruluş, şirket ve benzeri oluşumlarda çalışmasına muvafakat eder.

Madde VI
Pxseller’ın Hak ve Yükümlülükleri

1. Pxseller; Üye’ye, Pxseller’ın organize ettiği prodüksiyonlarda yer alma şansına sahip olmak, Pxseller’ın yönlendirdiği işleri bireysel olarak hayata geçirebilmek, uluslararası bağlantı kurulmasına zemin hazırlamak, Pxseller’ın kurumsallık ve marka değerini kullanmak, diğer sanatçıların yapmış olduğu işleri Pxseller adı altında referans gösterebilmek, büyük prodüksiyonlarda bütçe desteği talebinde bulunabilmek, fotoğraf, müzik ve benzeri içerik ve arşiv desteğine sahip olmak, Pxseller’ın almış olduğu ödül ve sahip olduğu referansları prestij unsuru olarak kullanabilmek, Pxseller nezdinde bulunan diğer Üye’ler ile iletişim kurabilmek ve tecrübelerden faydalandırmak olmak üzere muhtelif hizmetler sunar.

 

2. Pxseller işbu Sözleşme madde VI/1’de bahsi geçen hizmetleri ilgili koşullar dâhilinde yerine getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmeyip, Pxseller her zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme’ye konu hizmetlerini durdurabilir veya sonlandırabilir.

 

3. Pxseller, madde VI/1 kapsamında sunulan hizmetleri her zaman değiştirebilme, uyarlama yapabilme hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye’nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Portal üzerinden ve/veya e-posta, adres ve sair vasıtalarla Üye’ye bildirilir, açıklanan şartlar ve koşullar Portal’da yayımlandığı tarihte veya e-posta ve sair vasıtalarla bildirilmesi halinde öğrenildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

4. Arşiv yalnızca Üye erişimine açık olup Pxseller tarafından muhafaza edilir. Arşiv içerikleri Üye’nin tasarım, müzik, video kurgu ve sair çalışmalarında kullanabilmesi için Üye erişimine açılır. Arşiv içeriklerinin kullanımından doğabilecek her türlü telif hakkı uyuşmazlığından Üye sorumludur. Üye, Arşiv içeriklerini yalnızca bireysel işlerde ve Pxseller nezdinde yürüttüğü işlerde kullanacağını; başka bir şahıs, şirket, dernek, vakıf, topluluk, kurum, kuruluş ve benzeri oluşum nezdinde yürüttüğü herhangi bir işte kullanmayacağını, herhangi bir üçüncü kişiye satmayacağını, karşılıksız kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu taahhüdün ihlali Pxseller ve Üye’nin ortak kabulü ile haklı fesih nedeni olup Pxseller’ın zarar tazmin etme hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Üyelik’i sona eren kişi, Arşiv içeriklerine erişim ve bahsi geçen içerikleri yeni çalışmalarında kullanma hakkını kaybeder.

 

5. Pxseller’ın Üye ile Müşteri’yi bir araya getirdiği halde taraflar, aralarındaki hukuki ilişki nedeniyle Pxseller’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, hiçbir nam ve koşul altında Pxseller’dan herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

6. Üye ve/veya Müşteri’nin kendi aralarında akdedecekleri sözleşme hükümlerinden birinin ihlali halinde Pxseller’ın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü kayıp, masraf, gider ve sair her türlü zarar Üye ve/veya Müşteri tarafından tamamen ve derhal tazmin edilecektir. Bu hak Sözleşme’nin feshinden bağımsız olup Pxseller Sözleşme’yi feshetmeksizin bahsi geçen tazminata hak kazanır.

 

7. Pxseller, Üye ile Müşteri arasında geçerli bir hukuki ilişki kurulması halinde, bahsi geçen işin karşılığında ödenecek ücret üzerinden hizmet bedeli tahsil eder.

 

Madde VII
Gizlilik Politikası

 

 İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası uyarınca Pxseller, Üye’nin kişisel verileri, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ihtiva ettiği ilkeler doğrultusunda koruduğunu, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiğini beyan eder.

 

Madde VIII
Pxseller’ın Fikri Mülkiyet Hakları

 

 Üye, Pxseller hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Pxseller’ın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin verme hakkına sahip değildir. Üye, Pxseller’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

Madde XI
Sözleşme Değişiklikleri

 

 Pxseller her zaman, tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal’da yayınlayarak veya Üye’ye e-posta ve sair vasıtalarla bildirerek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Portal’da yayınlandığı tarihte veya e-posta ve sair vasıtalarla bildirilmesi halinde öğrenildiği tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girer. Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

 

Madde X
Mücbir Sebepler

 

 Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Pxseller’ın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılması mümkün olmayan olaylar olması halinde Pxseller işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden bir veya birkaçını geç ve/veya eksik ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Pxseller nezdinde gecikme, eksik ifa etme ve/veya ifa etmeme ve/veya temerrüt hali olarak addedilmeyecek, bu durumlar için Pxseller’dan cezai şart, tazminat ve sair zarar talep edilemeyecektir.

 

Madde XI
Uygulanacak Hukuk ve Yetki

1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme nedeniyle doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere doğrudan Türk İç Hukuku uygulanacaktır.

 

2. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Madde XII
Pxseller Kayıtlarının Geçerliliği

 

 Üye, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Pxseller’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde XIII
Tebligat

 

 Tarafların Üyelik aşamasında bildirdikleri yazılı adresleri kanuni ikametgâh adresleri olup, sözleşmede adresin değiştirildiği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece yine Üyelik aşamasında bildirilen yazılı e-posta adresine gönderilecek e-posta, tarafların kendilerine yapılmış tebligat yerine geçecek, tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

Madde XIV
Yürürlük

 

 İşbu Üyelik Sözleşmesi Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerine zeval getirmez.